Zmiana nazwy Poradni

Szanowni Państwo!

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym od 1 września 2021 roku funkcjonuje pod nazwą Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. "Krakowski Ośrodek Kariery" dzięki czemu możliwe jest rozszerzenie działalności w zakresie doradztwa zawodowego.

Do zadań Poradni mających na celu wzmocnienie funkcjonującego w Gminie Miejskiej Kraków procesu wyboru właściwej drogi kariery zawodowej ucznia należy w szczególności udzielanie pomocy doradczej dzieciom i młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, pomaganie uczniom w poznaniu samego siebie, zainteresowań, wartości, cech osobowości oraz predyspozycji do określonych zawodów, określenie potencjału zawodowego, środowiska zawodowego oraz zawodów, zapoznanie uczniów z ofertą rynku pracy i ofertą edukacyjną, prowadzenie indywidualnych konsultacji i diagnozy, porady dla rodziców i uczniów w zakresie zasad wyboru właściwego kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu.


„POZNAJĘ, DOŚWIADCZAM, WYBIERAM… - WĘDRÓWKA PO ŚWIECIE ZAWÓDÓW”

Szanowni Państwo.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie zorganizowanym w ramach pilotażowego programu z zakresu doradztwa zawodowego w przedszkolach „POZNAJĘ, DOŚWIADCZAM, WYBIERAM… - WĘDRÓWKA PO ŚWIECIE ZAWODÓW”.

Jeśli jesteście Państwo rodzicami / opiekunami dzieci z przedszkoli:

 • Samorządowego Przedszkola nr 13,
 • Samorządowego Przedszkola nr 14,
 • Samorządowego Przedszkola nr 45,
 • Samorządowego Przedszkola nr 117,
 • Samorządowego Przedszkola nr 144,
 • Samorządowego Przedszkola nr 163,
 • Samorządowego Przedszkola nr 176,
 • oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 117,
 • oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 137,

zapraszamy Was do wykonania wspólnie z dzieckiem pracy konkursowej w formie kolażu o formacie A3 i przekazanie wychowawcy grupy w terminie do 18.06.2021 r.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej zawód w kierunku, którego kształcą krakowskie szkoły branżowe i techniczne.

Praca powinna odzwierciedlać wiedzę dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego na temat przedstawianego zawodu. Powinna też koncentrować się na pozytywnych aspektach danego zawodu. Z pracy musi wynikać informacja, która szkoła była inspiracją do jej wykonania.

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stronie Portal Edukacyjny oraz w Regulaminie. 

Serdecznie zapraszamy!


CENTRUM PIERWSZEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Od dnia 7 grudnia  br.  mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać bezpłatne wsparcie psychologiczne, umawiając się na konsultację z terapeutą w jednym z 4 stacjonarnych punktów pomocy, a w razie potrzeby na konsultacje w formie online. Każdy punkt będzie działał 2 razy
w tygodniu po 5 godzin. Jednocześnie można zapisać się  na konsultacje online.

Z bezpłatnej  pomocy psychologicznej mogą korzystać mieszkańcy Krakowa, którzy znaleźli się  w kryzysie psychicznym z powodu trudnej sytuacji życiowej, która pojawiła się lub nasiliła
w wyniku przedłużającej się pandemii COVID -19.

Pomoc ta kierowana jest głównie do osób doświadczających przemocy w rodzinie, uwikłanych
w konflikty rodzinne, do osób uzależnionych, młodzieży doświadczającej izolacji, w związku
z brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i przejściem na nauczanie zdalne a także wszystkich osób przeżywających trudności psychiczne w związku z drastyczną zmianą funkcjonowania życiowego wynikającej z izolacji z powodu pandemii koronawirusa  (np. brak uczestnictwa uczniów w lekcjach zdalnych, zagrożenie lub utrata pracy, rozpoznanie choroby, przeciążenie psychofizyczne, kwarantanna). Celem przedmiotowej pomocy jest przeciwdziałanie ww. skutkom COVID -19.

Konsultacje psychologiczne organizuje Stowarzyszenie UNICORN, a finansuje w całości Gmina Miejska Kraków.

 

ZAPISY:

 • przez formularz dostępny na stronie org.pl lub facebook.com/CPPPKrakow
 • telefonicznie pod numerem 572-882-200

 

Adresy  punktów pomocy psychologicznej:

 • Rostworowskiego 13 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
 • Aleksandry 1 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
 • Jana Pawła II 232 (Nowohuckie Centrum Kultury)
 • Śniadeckich 5 (siedziba Stowarzyszenia UNICORN)

Deklaracja dostępności - treść

Deklaracja dostępności

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym zobowiązuje się zapewnić dostępność strony poradniakrakow.com.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni: poradniakrakow.com.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017 rok.

Data ostatniej aktualizacji: 30 marca 2020 roku.

Status pod względem zgodności z ustawą

 

 1. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22 września 2020 r.

1) Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronach poradniakrakow.com.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Jurczenko, dyrektor Poradni, e-mail: kontakt@poradniakrakow.com.pl, tel. 660-637-351. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl/pl.

Dostępność architektoniczna

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 61 w Krakowie przy ul. Popławskiego 17. Bezpośrednie wejście do Poradni jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach, natomiast istniej możliwość przejazdu przez teren Szkoły, do której prowadzi pochylnia. Gabinety Poradni zlokalizowane są na jednym poziomie.


O myśleniu przyczynowo-skutkowym słów kilka...

Myślenie przyczynowo-skutkowe jest jedną z najważniejszych podstaw w rozwoju intelektualnym dziecka. Zaobserwowano, że pojawia się ok. 3 roku życia dziecka. Jest to swoista zdolność człowieka do przewidywania konsekwencji pewnych działań oraz wskazywania powodów dla zaistniałej sytuacji.

Umiejętność wykrywania związków między przyczyną a skutkiem zależy od indywidualnego stopnia rozwoju dziecka. Prawie każdy przedszkolak potrafi przewidzieć skutek przewrócenia szklanki z wodą czy kopnięcia piłki mocniej lub lżej. Zwykle opiera się on na własnych doświadczeniach lub obserwacji świata, które nie tylko pozwalają mu oswoić się z podstawowymi prawami fizyki, ale przede wszystkim pozytywnie wpływają na jego rozwój oraz kształtują myślenie logiczne i pobudzają wyobraźnię.

Poznawanie zależności pozwala dziecku na kreatywną zabawę oraz ułatwia dalszą naukę, chociażby poprzez pobudzanie naturalnej, dziecięcej ciekawości. To także umiejętne rozwiązywanie problemów w przyszłości, planowanie pracy i podziału obowiązków, a także dobre relacje z innymi. Myślenie przyczynowo- skutkowe ściśle powiązane jest z kategoryzacją, wykluczeniem ze zbioru, porównaniem i analogią.

Dzięki nim dziecko odkrywa istniejący w świecie porządek, jednocześnie ucząc się, że istnieje wiele reguł w odniesieniu do tych samych przedmiotów, obrazków oraz elementów językowych.
Powstaje pytanie jakie korzyści z sobą może przynieść rozwijanie przyczynowo - skutkowego myślenia od najmłodszych chwil życia dziecka?

Otóż okazuje się, że umiejętność ta ma wpływ m.in. na

 1. skuteczność planowania,
 2. zdolność przewidywania skutków swoich działań,
 3. modyfikowanie własnych zachowań w celu uniknięcia błędów,
 4. poznawanie podstawowych zasad i cech fizycznych rzeczy (np. kształtu, ciężkości),
 5. pobudzanie ciekawości do poznawania nowych informacji,
 6. rozwój kreatywności i elastyczności.

Możemy przyczynić się do rozwoju myślenia przyczynowo- skutkowego swojej pociechy poprzez ćwiczenia, które z powodzeniem można wykonać na co dzień w domu.

Przykłady kilku ćwiczeń:

 1. Segregowanie przedmiotów

Możemy dzielić przedmioty według wspólnych funkcji, np. na rzeczy używane w kuchni, w ogrodzie, do zabawy. Zamiast przedmiotów można też wykorzystać obrazki lub wycinki z gazet. Poproś dziecko, by umieściło rysunki w odpowiednich grupach, z których każde ma swoje kryterium (np. używamy ich do mycia się - obrazki z wanną, gąbką, mydłem, szczoteczką, itd.).
Podobnie możesz podzielić już obrazki/przedmioty i poprosić dziecko, aby wskazało co nie pasuje do reszty.

 1. Łączenie obrazków w pary.

Z rozsypanki wybieramy obrazki, które tak samo wyglądają lub podobnie wyglądają, je grupujemy pod względem jakieś wspólnej cechy. Warto również zagrać z dzieckiem w popularną grę Memory.

 1. Wymyślanie historii do pojedynczego obrazka

Wybieramy z rozsypanki obrazkowej pojedynczy obrazek i zaczynamy np. bardzo dawno temu…i snujemy opowieść. Dziecko przez analogię wybiera inny obrazek i próbuje również coś wymyślić i opowiedzieć.

 1. Zabawa w chowanie przedmiotów i odgadywanie ich nazw

Schowaj zabawkę. Później opisz dziecku, do czego służą przedmioty znajdujące się obok zabawki albo co się robi w tym pomieszczeniu. Przykładowo: Miś jest w miejscu, gdzie mama i tato śpią. Leży przykryty takim materiałem, który zasłania nam okno na noc. Dziecko ma za zadanie odgadnięcie o jaki przedmiot nam chodzi.

  1. Zabawa w zgadywanki

Do worka wkładamy różne rzeczy np. gąbkę, długopis, łyżeczkę, piłeczkę.  Prosimy dziecko, by zamknęło oczy i nie podglądało, po czym włożyło rączkę do worka i spróbowało odgadnąć, jaką rzecz wyciąga z worka.

Anna Buława


Informacja dla osób korzystających z konsultacji rodzinnych i terapii rodzin

Szanowni Państwo,
W związku z sytuacją epidemiologiczną Poradnia nadal działa w zmienionym trybie. Oznacza to, że nie ma możliwości stacjonarnego prowadzenia form pracy grupowej, w tym konsultacji rodzinnych i terapii rodzin. Będziemy Państwa informować o ewentualnych, wyczekiwanych przez nas zmianach .
Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej Poradni a w razie indywidualnych potrzeb, do kontaktu.
Pozdrawiamy, życząc zdrowia i sił w tym trudnym dla wszystkich czasie,
Agnieszka Urbańska i Wioleta Górska
Małgorzata Sypka i Iwona Tarnowska


Informacja dla uczestników „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

Szanowni Państwo,
W związku z sytuacją epidemiologiczną Poradnia nadal działa w zmienionym trybie. Oznacza to, że nie ma możliwości prowadzenia zajęć grupowych, w tym warsztatów „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Będziemy Państwa informować o ewentualnych, wyczekiwanych przez nas zmianach .
Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej Poradni a w razie indywidualnych potrzeb, do kontaktu ze specjalistami, których adresy mailowe znajdziecie Państwo na naszej stronie.
Pozdrawiamy, życząc zdrowia i sił w tym trudnym dla wszystkich czasie,
Agnieszka Urbańska i Wioleta Górska
Małgorzata Sypka i Iwona Tarnowska


Kolacyjka niejadka

Życie potoczne- serial dla rodziców

      KOLACYJKA

Osoby: Mama Borkowska ,33 lata . Pracuje w redakcji na pół etatu.

Tata Borkowski , 37 lat , lekarz , pracuje w szpitalu.

Adrianna Borkowska zwana Adą , 10 lat uczennica IV klasy.

Marek Borkowski , lat 8 , uczeń drugiej klasy.

Mama Stefaniakowa zwana Żanetą , 28 lat, urzędniczka.

 

Mama Borkowska jest chwilowo sama z synem Markiem.

 

Mama B.:  Maaareczku! ...Kolacyjka!... umyj rączki i chodź szybko.

Marek ,ociągając się wchodzi do kuchni . Z ponurą miną siada przy stole.

Mama B.:  Zjadaj szybciutko.*)

Marek:  Dlaczego mi dałaś z pomidorem? Ja nie lubię takich rozciapanych...

Mama B.: Pomidorki są bardzo zdrowe. Zjadaj**)

Marek konsekwentnie  zrzuca pomidory z kanapek. Potem przygląda się temu, co ukazuje się pod spodem.

Marek:   Dlaczego są z tym serem? Ja bym wolał z twarożkiem...

Mama B.:  Już są  zrobione. Nie wyrzucę ich chyba prawda? ***)

Marek:  Nie chce mi się jeść. Najadłem się tymi knedlami z obiadu, co mi je dałaś na podwieczorek.

Mama B.:  Jakbyś je zjadł na obiad, to byłby spokój...****) Może dać ci soczku do popicia?

Marek (popijając): Ja jestem za zmęczony na jedzenie*****)

Mama B.:(krzyczy) Nie mam już do ciebie siły. Zjadaj w tej chwili! Człowiek się stara wychodzi z siebie i wszystko na nic...******)

 

W tym pełnym napięcia momencie wchodzi sąsiadka pani Żaneta wraz z synem Robertem. Robercik staje przy krześle Marka i zaczyna jeździć po stole małym samochodzikiem. Marek korzysta z okazji, zrywa się z krzesła i wraz z kolegą biegnie do pokoju dzieci*******)

Mama B.:  Mareeeek!...

Mama Żaneta :  Niech mu pani da spokój. Może potem zje. Jak Robert był młodszy, to co ja za cyrki musiałam wyprawiać,  żeby zjadł, nawet nie ma pani pojęcia. Skakałam, śpiewałam, bajeczki opowiadałam... A moja mama to miała na niego taki sposób, że po każdej połkniętej łyżce rysował mu jeden obrazek. I z tego się robiła taka historyjka obrazkowa...********)

Mama B.:  Ale czy to musi tak być z tym jedzeniem?

 

Rozlega się kolejny dzwonek i do domu powraca reszta rodziny Borkowskich.

Tata:  Mamy dla was niespodziankę! Dla wszystkich wystarczy!

Ada B.:  Nawet po dwie rurki! I tata obiecał, że nie będę musiała jeść kolacji, tylko te rurki z herbatką !

Mama B. : Ale Marek nic nie zjadł...

Tata B.:  No to niech zje rurkę z kremem. To też jest bardzo pożywne. A te kanapeczki to ja sam chętnie zjem, bo trochę zgłodniałem i mdli mnie od tych słodyczy...*********)

 

    Rodzice bardzo często się skarżą, że ich dzieci są niejadkami, twierdzą że tak było zawsze, mimo ich starań. Owszem, być może  starali się ale nieświadomie przyczyniając się do narastania  problemu. Rozpatrzmy zachowania rodziców w powyższej scence.

 

*Z niejasnych powodów rodzice zawsze pospieszają dzieci przy jedzeniu. Naprawdę nie każdy posiłek musi być zjedzony ''szybciutko''! Ciągłe poganianie tworzy stresową atmosferę i poczucie  że trzeba sprawnie wykonać przykry obowiązek. A tymczasem -nie do wiary !-jedzenie może być dla dziecka radością …

**Pomidorki, szpinak, tłuszcz od baleronu, kożuch w mleku – każde dziecko nie lubi pewnych rzeczy i ma do tego prawo. Nie zmuszajmy dziecka , by jadło akurat to ,czego nie znosi. Każda rzecz może być zastąpiona inną. Dziecko powinno się uczyć decydować o sobie- również w sprawie jedzenia .

***Wielu rodziców czuje się dotkniętych tym , że włożyło wiele pracy w przygotowanie posiłku- a dziecko nie chce jeść .Sytuacja robi się bez wyjścia -trzeba niechciany posiłek wmusić w dziecko-  bo „przecież nie wyrzucę”. Znacznie prościej jest zapytać dziecko ,co chce zjeść. Nawet dwulatek może wolec twarożek niż serek topiony. Tyczy to również ilości jedzenia – niech nasze dziecko w pewnych określonych ramach decyduje samo!.

****Knedelki z obiadu są tu symbolem ciągłego dojadania i przekąszania. Jeśli przejęci stanem naszego niejadka (często zresztą zdrowego dziecka), podsuwamy mu wciąż coś do przegryzienia, to nic dziwnego ,że w porze właściwego posiłku nie jest ono głodne . Drodzy Rodzice ,nie podkarmiajcie niejadka między posiłkami!

*****Częsty błąd : podawanie różnych słodzonych napojów do posiłku to trochę tak jakby proponować dziecku czekoladkę w trakcie obiadu.

******Nieuchronnie następuje faza awantury- spróbujmy tego oszczędzić  dziecku i sobie. Krzyki , podenerwowanie w czasie posiłku nasila w dziecku przekonanie , że jedzenie  to koszmar. Spróbujmy wykształcić w sobie postawę „najwyżej nie zje”.

*******Ustalmy jedno: jeśli dziecko już je- to je. Nie czyta, nie bawi się, nie wstaje, nie ogląda telewizji -po prostu jest skoncentrowane na jedzeniu. Wstaje gdy skończy.

********A już na pewno posiłek nie powinien przekształcić się w spektakl jednego (lub więcej) aktorów. To co są w stanie wyczyniać całe rodziny ,żeby skłonić dziecko do przełknięcia kanapeczki, przerasta nawet niezły program kabaretowy.

*********Częste zastępowanie normalnego posiłku słodyczami,  chrupkami, paluszkami itp. jest po prostu oszukiwaniem swojego rodzicielskiego sumienia. Nie jest prawdą , że lepiej jest zjeść cokolwiek niż nic .Uczmy nasze dzieci ,że nie zjada się czegokolwiek.

   

         A tak w ogóle, pamiętajmy: jedzenie może być i bywa przyjemnością dla dziecka.       Dziecko powinno tak to odczuwać, jak również powinno być dla niego jasne, że jedzenie to przede wszystkim jego - a nie rodziców - interes. Niestety, większości dorosłych szybko udaje się wzbudzić w swoich dzieciach przekonanie, że jedzenie to przykre poświęcenie na rzecz rodziców.

 

opracowała Stella Wicher


Jedzenie

             Wbrew pozorom nie wiele  maluchów to niejadki. Jeśli twoje dziecko nie ma apetytu, być może przyczyna jego niechęci do jedzenia tkwi zupełnie gdzie indziej.

Jedzenie to nie tylko czynność fizjologiczna .Ma ono tez aspekt psychologiczny. Smakowity posiłek poprawia nastrój i odwrotnie kłopoty odbierają chęć do jedzenia. Dzieci nie są tu wyjątkiem. Wspólny posiłek  to tez element życia społecznego. Nie zawsze to sobie uświadamiamy, toteż nieraz, mimo woli, sami zniechęcamy dziecko do jedzenia. Oto kilka wskazówek, które pomogą uniknąć problemów przy stole.

                                      SCHOWAJ ZABAWKI

Dziecko nie poczuje przyjemności z jedzenie, jeśli będzie zajęte budowaniem wieży  z klocków .

Pozwól mu przy stole skupić się na tym co ma na talerzu.

                                        NIE POGANIAJ

Małe dzieci nie lubią się spieszyć, dlatego nie okazuj zniecierpliwienia. Jeśli dziecko będzie widziało, że chcesz by skończyło już jeść, po prostu odsunie talerz. Nie zapominaj, że szybkie jedzenie nie jest zdrowe.

                                       POZWÓL NA SAMODZIELNOŚC

Rodzice często wzbraniają się przed oddaniem łyżki w ręce malucha. Tymczasem wiele dzieci zjadłoby więcej gdyby mogły to zrobić samodzielnie. Jeśli są karmione , dochodzą do wniosku, że zjedzenie obiadu przypomina zaaplikowanie lekarstwa.

                                     NIE NAMAWIAJ

Namawianie do jedzenia  może przynieść rezultat odwrotny do oczekiwanego. Walczący o swą niezależność maluch jest gotów odwrócić się ze wzgardą nawet od talerza z ulubioną potrawą.

                                      DBAJ O SPOKÓJ

Sprzeczki rodziców czy rodzeństwa nawet głodnemu dziecku odbiorą apetyt. Warto zadbać, by jedzenie kojarzyło się dziecku z przyjemnością i miłą atmosferą

                                    WYŁĄCZ TELEWIZOR

Wielu rodziców próbuje wykorzystać jego magiczną moc, karmiąc dziecko w czasie ulubionego programu. Są zadowoleni, bo ''niejadek'' nawet nie zauważa ,że  obiad znika w jego buzi. To ślepa uliczka. Zajęte czymś innym dziecko nie uczy się rozpoznawać uczucia sytości. Może to w przyszłości powodować kłopoty z nadwagą.

                                   UNIKAJ PRZEKĄSEK I SOKÓW

Jeśli uważasz, że maluch powinien coś zjeść ,między posiłkami to zaproponuj mu owoc lub warzywo a nie  np. batonik. Uwaga, soki są sycące! Gdy maluch pije ich dużo, traci apetyt.

                                     PODAWAJ MAŁE PORCJE

Pełen po brzegi talerz jarzynowej nie zachęca do jedzenia tylko przytłacza. Co innego  mały kotlecik, łyżka ryżu i jarzynki. To da się zjeść. Pamiętaj, że dziecko ma znacznie mniejszy żołądek niż ty, i jego porcja powinna być odpowiednio mniejsza. Nigdy nie przekonuj do jeszcze jednej łyżeczki  czy kęsa. Jeśli dziecko twierdzi że się najadło, pozwól mu odstawić talerz.

                                      NIE ZMUSZAJ

 Nie dawaj dziecku tego czego nie lubi. Jeżeli wybrzydza nad warzywami, daj mu więcej owoców. Nie próbuj przemycać w potrawach nielubianych rzeczy. Maluch wykryje oszustwo i nie zje niczego. A co gorsza, obrzydzisz mu to co lubił dotychczas.

                                   DAJ WYBÓR

Zapytaj: ”czy chcesz kanapkę z szynką czy z serem?” jeśli nic nie wybierze, to trudno, ale może któraś propozycja przypadnie mu do gustu?

                                  JADAJCIE RAZEM

Jedzenie w samotności jest nudne i smutne. Co innego w towarzystwie. Kiedy tata lub mama opowiadają, np. jak minął dzień, dziecko uczy się ,że czas posiłku może być przyjemnością rodzinno- towarzyską, a nie tylko codziennym obowiązkiem.

  I jak ? -Dacie radę !

opracowała: Stella Wicher 


O czytaniu słów kilka …

O czytaniu słów kilka …

Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że czytanie swojemu dziecku od najmłodszych lat ma ogromnie znaczenie dla jego rozwoju. Akcje typu „Cała Polska czyta dzieciom”, czy też facebukowe czytanie bajek przez aktorów w czasie epidemii ma na celu rozpropagowanie czytelnictwa i nakłonienie rodziców do wdrożenia dobrych praktyk w każdym domu.

Współcześnie czytanie dzieciom bajek jest trudniejsze niż w minionym 50-leciu. Niezmiernie atrakcyjnym dla dzieci jest komputerowy świat gier i komunikatorów oraz wszechobecna telewizja. Funkcje słuchowe zanikają na rzecz rozwoju funkcji wzrokowych, wykorzystywanych przy komputerze i telewizji. Badania naukowe potwierdzają jednak, że nie obrazy, lecz słowa mają zbawienny wpływ na rozwój psychiki małego dziecka. Czytanie bajek maluszkom pomaga im lepiej zrozumieć otaczający je świat, buduje silną więź między nimi a rodzicami, a ponadto na całe życie kształtuje nawyk czytania.

 

Jak wybrać bajkę dla własnego dziecka?

Prawidłowy wybór lektury dla swojej pociechy nie zawsze jest rzeczą łatwą. Nie warto czekać, aż maluszek podrośnie i zacznie rozumieć więcej czy wypowiadać pierwsze słowa. Im wcześniej zaczniemy przygodę z czytaniem, tym lepiej. Początkowo wybieramy książki zawierające duże, wyraźne, kolorowe obrazki, które po pierwsze przyciągną swą atrakcyjnością maluszka, a po drugie łatwiej nam będzie je opowiadać, bo właśnie tylko takie czytanie wczesne (tj. opowiadanie, objaśnianie własnymi słowami, wskazywanie na poszczególne obrazki, naśladowanie odgłosów zwierząt i rzeczy ma sens). Takie „czytanie” od pierwszych miesięcy życia stymuluje rozwój mowy – i w taki sposób powinniśmy czytać już niemowlakowi. W miarę rozwoju bajki dla dzieci powinny być dopasowane do potrzeb i ich zainteresowań. Oczywiście te dla niemowląt zazwyczaj mają duże wyraziste obrazki, czasami grube sztywne strony, o różnych ciekawych fakturę a czasami nawet dostosowane są do kąpieli.

Później dla dzieci młodszych ważne są proste, jednowątkowe bajki. Dopiero ok. 3 roku życia możemy wybierać bajki o rozbudowanych, wielowątkowych historiach. Istotny także jest przekaz tych bajek i wartości, z którymi podczas czytania możemy zapoznać dziecko. Wartościowe są opowieści o miłości, przyjaźni, pomocy innym, historii, tolerancji a także te, które pomagają dziecku przezwyciężyć swoje własne niepokoje. Z takich lektur każde dziecko może czerpać dobre wzorce, uczyć się empatii i reagowania w określonych sytuacjach.

Jeśli chodzi o zalety czytania książek naszym pociechom, często nie zdajemy sobie sprawy, że jest ich tak wiele. Najogólniej – czytanie wspiera rozwój na wielu płaszczyznach, m. in. rozwój wyobraźni, empatii, ćwiczy koncentrację i pamięć, co w późniejszym czasie ułatwia naukę. Bajki pomagają lepiej dziecku zrozumieć otaczającą je rzeczywistość (stąd pierwsze książeczki są o codziennych czynnościach, jak jedzenie, przewijanie, zabawa, o rodzinie, o zwierzątkach domowych itd.), poszerzyć wiedzę o świecie, budować swój system wartości i kształtować wrażliwość.

Głośne czytanie niesie z sobą wiele zalet. Przede wszystkim uwrażliwia słuch fonemowy dziecka, co ma niebagatelne znaczenie później dla nauki czytania i pisania oraz nauki języków obcych. Dzięki słuchaniu i zapamiętywaniu dzieci wzbogacają swoje słownictwo, łatwiej zapoznają się z fleksją, koniugacją, schematem zdania. Łatwiej też jest wyszukać im istotne informacje z tekstu. Potrafią szybciej wyciągać prawidłowe wnioski i szybciej analizują tekst pisany.  Zazwyczaj potrafią fantastycznie opowiadać. Poza tym te dzieci, którym czytano bajki najczęściej w życiu dorosłym sięgają po lektury.  Dzięki wspólnemu czytaniu powstaje też swoista więź między rodzicem dzieckiem. Jest to jedna z możliwości wspólnego miłego spędzania czasu, z którego warto uczynić codzienny rytuał.

Anna Buława