« – powrót

 

INFORMACJA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L 119/38 Dz.U. UE PL) informujemy że: 

·         Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym z siedzibą w Krakowie, przy ul. Popławskiego 17.

·         Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.

·         Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

·         Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Poradnię,  na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz.U.z 2017r, poz.59).  

·         Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.