Specjalistyczna  – oznacza udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w określonej grupie wiekowej: od urodzenia do momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej.

Poza typową działalnością poradnictwa, do której należy między innymi diagnoza poziomu rozwoju dziecka czy diagnoza dojrzałości szkolnej, nasza poradnia realizuje również zadania specjalistyczne. Udzielamy pomocy w przypadkach zaburzeń rozwoju, a szczególnie specyficznych zaburzeń językowych, opóźnionego rozwoju mowy, jąkania, zachowań trudnych, lęku społecznego, moczenia, przemocy w rodzinie, kryzysów rozwodowych.

Kadrę poradni stanowi zespół profesjonalistów o dodatkowych specjalistycznych kompetencjach. Są wśród nas, między innymi: neurologopedzi , terapeuci integracji sensorycznej, konsultanci rodzinni, psychoterapeuci, realizatorzy „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, oligofrenopedagodzy, mediatorzy, glottodydaktycy, a także osoby specjalizujące się w terapii konkretnych zaburzeń, na przykład moczenia, jąkania, mutyzmu wczesnodziecięcego.

Specyfika oferty Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym, która wyróżnia ją od innych poradni – to realizacja wielu zadań w placówkach (przedszkolach oraz żłobkach), a więc w naturalnym środowisku dziecka, gdzie można dokonać obserwacji jego funkcjonowania, a zarazem bezpośrednio korygować niektóre nieprawidłowości. Ten model realizowany był od początku istnienia poradni.

Obecnie, ze względu na rosnące potrzeby indywidualnych klientów, proporcje zadań realizowanych w terenie i w siedzibie uległy zrównoważeniu.

System udzielania pomocy opracowany w naszej poradni opiera się na następujących elementach:

• bliskiej współpracy specjalistów z nauczycielami przedszkoli nastawionej na rozwiązywanie indywidualnych problemów dziecka

• ofercie szkoleniowej dla nauczycieli i rodziców, będącej wsparciem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i służącej nawiązywaniu współpracy ze specjalistami

• bezpośredniej pomocy dziecku.

W każdym przypadku udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku odbywa się za zgodą jego rodziców lub opiekunów. Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne, nie wymaga skierowania.

Współczesne poradnictwo, otwierając się na specyfikę problemów dzieci i ich rodzin, służy swoją ofertą, szanując podmiotowość każdego klienta. Dziecko jest podmiotem, jego problem postrzegany jest w kontekście środowiska w którym żyje, i które także jest traktowane podmiotowo.

Współpraca z osobami wychowującymi dziecko odbywa się w ramach indywidualnych oddziaływań oraz Programu Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny, realizowanego jako cykl szkoleń dla rodziców i nauczycieli. Ponadto w ofercie wspierającej dziecko znajdują się: terapia rodziny, mediacje rodzinne, indywidualne konsultacje dla rodziców i wychowawców, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Efekty takiego stylu pracy są widoczne w postaci autentycznej współpracy specjalistów z nauczycielami i rodzicami, przejawiającej się wzajemnym zaufaniem i wspólnym rozwiązywaniem problemów wychowawczych.

Specjaliści naszej poradni przyjmują dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły edukacji szkolnej i są wychowywane w warunkach domowych, żłobkach i przedszkolach. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana małemu dziecku, oprócz bezpośrednich oddziaływań, wymaga pracy z jego środowiskiem. Dziecko jest pacjentem poradni tylko przy uwzględnieniu szerszego kontekstu rozwojowego. Dlatego też o skuteczności oddziaływań poradni można mówić wówczas, gdy specjalista (psycholog, pedagog, logopeda, lekarz) dociera do tych, którzy są osobami dla dziecka znaczącymi i poprzez współpracę z nimi może dziecku pomagać.

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest działaniem o charakterze aksjologicznym. Uwzględnia istnienie różnorodnych dylematów, wymaga określonych postaw etycznych i ciągłego doskonalenia profesjonalistów.

Przedstawione zasady stanowią credo systemu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej małemu dziecku, jego rodzinie, jego przedszkolnym nauczycielom i wychowawcom.

20-LECIE NASZEJ PORADNI

1993 – 1996 - Samorządowy Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym rozpoczął swoją działalność jako placówka działająca przy Samorządowych Przedszkolach nr 33,76, 90, 124, 180, 185

1 stycznia 1997 r. weszła w życie  uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 1996, powołująca  Samorządowy Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym,  jako specjalistyczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Funkcję dyrektora Poradni pełniły kolejno:

 • Aleksandra Adamek - założycielka i dyrektor do 2008 r.
 • Aleksandra Uran i Iwona Machnik.- w  roku szkolnym 2008/2009
 • Wanda Papuga - od września 2009 r. do chwili obecnej

Kolejne siedziby Poradni:

 • ul. Rżącka 1 – lata 1996-1998
 • ul. Mazowiecka 30a – lata 1998-2010
 • ul. Spółdzielców 5 – lata 2010-2013
 • ul. Popławskiego 17 – od sierpnia 2013 do chwili obecnej.

W 2013 r. została zmieniona nazwa Poradni na Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym.

• W roku 1993 – w Poradni było 11 dydaktycznych etatów . Obecnie jest ich 21.

• W naszym gronie pracują psychologowie, logopedzi, pedagodzy, neurolog oraz fizjoterapeuta.

• Specyfika naszej Poradni to realizacja zdań zarówno w siedzibie, jak i w przedszkolach oraz żłobkach.  Służymy dzieciom poprzez  oddziaływanie   na rodziców i nauczycieli.

• Specjalistyczne zadania to diagnoza i terapia zaburzeń językowych, trudnych zachowań społecznych, lęku społecznego, moczenia, deficytów rozwojowych, zaburzeń integracji sensorycznej .

• Oferujemy terapię rodzin, mediacje rodzinne, Szkołę dla Rodziców i Wychowawców, oraz autorski Program Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny i Przedszkola.

• W ciągu 20 lat nasi pracownicy brali udział w realizacji różnorodnych programów i przedsięwzięć edukacyjnych;

 • 1994-2003 program; „Unikanie zagrożeń – Bezpieczny Kraków”, realizacja przy współpracy z policją
 • 1998 – 2003 program; „Jak z przedszkolaka zrobić pierwszaka”- współpraca z przedszkolami i szkołami
 • 1998-2002 szkolenie „Warunki dobrej współpracy pomiędzy instytucjami”  – realizacja we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Małopolskim Kuratorium Oświaty i nauczycielami
 • 28-30.04. 2000 międzynarodowe sympozjum edukacyjne „Obrazy dzieciństwa” – współpraca z Krajowym Oddziałem  RIPE
 • 2002 ogólnopolski projekt badań przesiewowych „Widzę” i „Słyszę”– przy współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
 • 2004-2005 - Konferencje poświęcone zagadnieniom dzieci nadpobudliwych – organizowane  z Radą Dzielnicy V Miasta Krakowa
 • 2006-2010 Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych –  przy współpracy z Polskim Związkiem  Logopedów
 • od roku 2007 –  realizacja praktyk studenckich dla studentów krakowskich uczelni;
 • od roku 2007 - status Szkoły Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego
 • od roku 2010 – autorski Program Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny i Przedszkola
 • 2014 -2015 – realizacja innowacji pedagogicznej „ E-learning w terapii logopedycznej”
 • 2015 – wydanie autorskiego poradnika dla nauczycieli i rodziców „Przedszkolak”, red. Wanda Papugowa, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola
 • 2015 – konferencja „Halo, tu mówi przedszkolak” – przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim i MCDN ODN w Krakowie
 • 2016 – konferencje: „ Zdrowie psychiczne przedszkolaka” i „Żyj aktywnie, myśl pozytywnie” – organizowane przy współpracy z MCDN ODN w Krakowie
 • 2017 – konferencja „Jestem, więc myślę” – przy współpracy z MCDN ODN oraz z Biblioteką Pedagogiczną  w Krakowie.

 

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

dla dzieci w wieku przedszkolnym

© 2012-2018 Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

Funkcję dyrektora Poradni pełniły kolejno:

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym