Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

przy współpracy z

Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodkiem  Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką

 

zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji:

 

 „NAUCZYCIEL WOBEC KONFLIKTU RODZICÓW O DZIECKO”

 

Termin: 23 maja 2018 r. (środa) - godz. 13.00–18.00

 Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 Listopada 46

 

Adresaci:  dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,

pracownicy poradni oraz wszyscy zainteresowani tematyką konferencji

 

Program:

1. „Dzieci na gruzach” –  Wanda Papugowa, psycholog, dyrektor SPPP dla dzieci w Wieku Przedszkolnym

2. „Mediacja – jako skuteczna forma pomocy rodzinie i dziecku”- Mariola Kontykiewicz-Biel,

mediator stały przy Sądzie Okręgowym Miasta Krakowa

3. „Wybrane aspekty prawne władzy rodzicielskiej” – Elżbieta Dymek, sędzia Sądu  Rejonowego

w Myślenicach.

4. „Wybrane aspekty prawne władzy rodzicielskiej” – Paweł Wroński, adwokat

5.  Pytania i odpowiedzi

 

Rejestracja uczestników od godz. 12.00

Liczba godzin dydaktycznych:  6

 

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1, pok. 12.

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (formularz dostępny  na stronie internetowej www.krakow.mcdn.edu.pl)  prosimy do dnia 19 maja 2018 r. złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną e-mail: bok.krakow@mcdn.edu.pl

 lub pocztą (faxem) na adres:

MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

31-131 Kraków, ul. Garbarska 1

tel. 12 422 14 49;           tel. kom. 513 042 381;              fax: 12 422 30 26

 

 

 

* * * * * * * * * * *

 

 

 

CO NOWEGO W ZASADACH ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU?

 

Jolanta Bień

pedagog specjalny – socjoterapeuta

 

Konferencja metodyczna dla dyrektorów przedszkoli

Kraków, 06 kwietnia 2018 r.

 

CEL ZMIAN:

1. Włączenie dzieci z różnymi potrzebami rozwojowymi do grupy rówieśniczej;

2. Pomoc dzieciom z SPE w funkcjonowaniu w przedszkolu;

3. Wszechstronne wsparcie dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

 

ZMIANY WPROWADZONO W ROZPORZĄDZENIACH:

1. W sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Poz. 1591).

2. W sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.

U. Poz. 1578).

3. W sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach

psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Poz. 1743).

4. W sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego

nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Poz. 1616).

 

 

CZĘŚĆ I

Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Poz. 1591).

 

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU DOTYCZĄCYM

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Poz. 1591) z dnia 9 sierpnia 2017 r.:

1. Poszerzona została definicja pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

2. Dodano dodatkowe problemy rozwojowe uprawniające dziecko do objęcia go pomocą psychologiczno –

pedagogiczną;

3. Dodano obowiązek dyrektora polegający na uzgadnianiu warunków współpracy z podmiotami, z którymi

pomoc psychologiczno – pedagogicznej jest organizowana i udzielana;

4. Poszerzono krąg osób i instytucji mogących wnioskować o udzielanie pomocy psychologiczno –

pedagogicznej;

5. Słowo „socjoterapeutyczne” w całym rozporządzeniu zamieniono na „kompetencje emocjonalno-społeczne”.

6. Obligatoryjnym wymogiem jest zintegrowanie działań nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy

psychologiczno-pedagogicznej;

 

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU DOTYCZĄCYM

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Poz. 1591) z dnia 9 sierpnia 2017 r.:

7. Doprecyzowano i poszerzono zakres problemów uprawniających dziecko do otrzymania pomocy

psychologiczno – pedagogicznej;

8. Wprowadzono nowe pojęcie, „zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego przygotowania

przedszkolnego”;

9. Uelastyczniono czas trwania zajęć;

10. Dodano zapis, że wszystkie zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny być

prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod pracy;

11. Poszerzono zakres obowiązków nauczycieli i specjalistów;

12. Doprecyzowano definicję i zakres obserwacji pedagogicznej;

 

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU DOTYCZĄCYM

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Poz. 1591) z dnia 9 sierpnia 2017 r.:

13. Poszerzono i doprecyzowano zakres współpracy specjalistów z nauczycielami dzieci objętych pomocą

psychologiczno – pedagogiczną;

14. Dodano obowiązek oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

15. Usunięto zapis dotyczący IPET-ów.

16. Przywrócono możliwość wnioskowanie przez przedszkole do poradni psychologiczno-pedagogicznej o

przeprowadzenie diagnozy;

17. W związku z poszerzeniem definicji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dodano nowe obowiązki

specjalistów.

 

ZAGADNIENIA BUDZĄCE NAJWIĘCEJ WĄTPLIWOŚCI

DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI PRZESZKOLI

 

 

KTO I W JAKI SPOSÓB UDZIELA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ?

Kto:

 • nauczyciele i specjaliści:
 • w trakcie bieżącej pracy z uczniem,
 • poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.

W jakiej formie:

 • poprzez zajęcia specjalistyczne,
 • poprzez zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 • w ramach zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • w formie porad i konsultacji.

CZYM JEST ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA?

 • jest to forma pomocy psychologiczno-pedagogocznej.

DLA KOGO I JAK JEST ORGANIZOWANA JEST ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA?

Dla kogo:

 • organizowana jest dla dzieci w jednorocznym obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb i możliwości edukacyjnych.

Jak:

 • na podstawie opinii Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 •  

KTO WNIOSKUJE I JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE DLA ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI?

Kto:

 • wnioskuje rodzic.

W jaki sposób:

 • do wniosku dołącza się dokumentację określającą:
 • § trudności w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu,
 • § w przypadku dziecka obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także
 • wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie w przedszkolu oraz ograniczenia w zakresie możliwości
 • udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego wspólnie, z oddziałem przedszkolnym,
 • § w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola – także opinię nauczycieli i specjalistów
 • prowadzących zajęcia z dzieckiem, o funkcjonowaniu w przedszkolu.
 •  

JAK WYGLĄDA PROCEDURA PRZYGOTOWANIA ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI?

Proces:

1. Analiza funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dokonuje jej publiczna poradnia psychologiczno –

pedagogiczna we współpracy z przedszkolem oraz rodzicami;

2. Przygotowanie programu wychowania przedszkolnego z dostosowaniem metod i form ich realizacji do

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (w szczególności

potrzeb wynikających ze stanu zdrowia);

3. Dyrektor przedszkola ustala tygodniowy wymiar zajęć wychowania przedszkolnego, realizowanych

indywidualnie z dzieckiem;

Ścieżki nie organizuje się dla uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym

przygotowaniem przedszkolnym oraz kształceniem specjalnym.

 

ILE TRWAJĄ ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE?

Czas trwania:

 • godzina zajęć trwa 45 minut,
 • dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami dziecka.

 

KTO I W JAKI SPOSÓB PLANUJE ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ?

Kto:

 • wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala
 • dyrektor przedszkola.

Jak:

 • biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji przedszkola odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

JAKI JEST CEL I JAK NALEŻY ROZUMIEĆ OBSERWACJĘ PEDAGOGICZNĄ W PRZEDSZKOLU?

Cel:

 • wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych,
 • podjęcie wczesnej interwencji.

Jak rozumieć:

 • w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne jako analizą i ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

 

NA CZYM POLEGA WSPÓŁPRACA SPECJALISTÓW Z NAUCZYCIELAMI DZIECI OBJĘTYCH POMOCĄ

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ?

Zasada:

 • specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości i potrzeb psychofizycznych ucznia.

 

CZYM JEST OCENA EFEKTYWNOŚCI UDZIELANEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ?

Czym jest:

 • ocena wyników pomocy, w formie wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę

funkcjonowania dziecka.

 

JAK DOKUMENTUJE SIĘ POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ?

Metoda:

 • przedszkole gromadzi, w indywidualnej teczce dla każdego dziecka objętego odpowiednio kształceniem specjalnym lub pomocą psychologiczno – pedagogiczną, dokumentacje badań i czynności uzupełniających, dziennik indywidualnych lub grupowych zajęć prowadzonych w szczególności przez:
 • pedagoga,
 • psychologa,
 • logopedę,
 • terapeutę pedagogicznego,
 • lekarza,
 • oraz innego specjalistę,

a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz indywidualne programy zajęć, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3.

 

 

CZĘŚĆ II

Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. Poz. 1578).

 

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU DOTYCZĄCYM

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578) z dnia 9 sierpnia 2017 r.:

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności, dyrektor powołuje zespół, który ma za zadanie:

 

1. Dokonanie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Dziecka;

2. Przygotowanie i opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET);

3. Dokonywanie przynajmniej 2 razy w roku Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia i oceny efektywności udzielanej pomocy.

 

ZESPÓŁ IPET – PODSTAWOWE INFORMACJE

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie działań w placówce jest zadaniem zespołu.

W skład zespołu wchodzą:

 • nauczyciele,
 • specjaliści pracujący z dzieckiem.

 

Zadania zespołu:

 • zespół jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania – jest ona złożonym procesem rozpoznania, uwzględniającym kontekst funkcjonowania dziecka, którego celem jest:

▪ ocena poziomu wiedzy i umiejętności,

▪ ocena potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,

▪ ocena zakresu możliwości psychofizycznych i ograniczeń oraz trudności,

▪ ocena zakresu i charakteru wsparcia ze strony nauczycieli i specjalistów, w zależności od potrzeb.

 

W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

 • rodzice,
 • na wniosek dyrektora przedszkola, przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej lub inne osoby, w szczególności lekarz lub inny specjalista.

 

Rodzice dziecka otrzymują:

kopię Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia,

kopię IPET.

1. Osoby uczestniczące w spotkaniach są zobowiązane do tajemnicy służbowej!

2. Zespół ma 30 dni na dokonanie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia i przygotowanie IPET, po otrzymaniu orzeczenia

Celem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia jest określenie potrzeb rozwojowych dziecka i dostosowanie metod i form pomocy specjalistycznej do jego potrzeb i możliwości.

 

 

IPET – WAŻNE INFORMACJE

1. Zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;

 

2. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, ukierunkowane na

poprawę funkcjonowania ucznia, w tym w zależności od potrzeb:

 • na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC),
 • oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym, w tym w przypadku ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym.

 

3. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

 

4. Działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

 

5. Zajęcia rewalidacyjne, inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

 

6. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji przez przedszkole zadań wymienionych w § 5,

 

Przedszkole zapewni:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne,
 • integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi,
 • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

 

7. W przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie;

 

8. W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen – wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

 

 

pobierz plik w pdf -»

 

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

dla dzieci w wieku przedszkolnym

© 2012-2018 Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym