„DYREKTOR WOBEC KONFLIKTU RODZICÓW O DZIECKO"

konferencja

ogranizatorzy: SPPP, MCDN, ODN, PBW

 

Termin realizacji: 25 września 2018 r. /wtorek/ - godz. 10.00-14.00

Miejsce realizacji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. F. Focha 39

Adresaci: dyrektorzy przedszkoli, szkół wszystkich etapów edukacyjnych pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Program:

1. „Dzieci na gruzach" - Wanda Papugowa, psycholog,  dyrektor SPPP dla dzieci w Wieku Przedszkolnym.

2. „Mediacja - jako skuteczna forma pomocy rodzinie i dziecku" - Mariola Kontykiewicz-Biel, mediator stały przy Sądzie Okręgowym Miasta Krakowa.

3. „Wybrane aspekty prawne władzy rodzicielskiej" - Paweł Wroński, adwokat.

4. Pytania i odpowiedzi.

 

Rejestracja uczestników od godz. 9.00

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1, pok. 12.

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENA UCZESTNIKA (formularz dostępny na stronic internetowej wwww.krakow.mcdn.edu.pl prosimy do dnia 19 września 2018 r. złożyć osobiście, przesłać droga elektroniczny e-mail: bok.krakow@mcdn.edu.pl.

lub pocztą/faxem) na adsres

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie 31-131 Kraków, ul. Garbarska 1

tel. 12 422 14 49; tel. kom. S13 042 381; fax: 12 422 30 26

ZAPRASZAMY

 

Wspomaganie przedszkoli –  proponowane formy realizacji w roku 2018

 

1. Warsztaty dla całej kadry pedagogicznej

 

możliwość realizacji na terenie przedszkola. Warunkiem jest  przekazanie informacji do SPPP, dogodne miejsce, rzutnik, laptop.

• możliwość uczestnictwa w wybranej formie na terenie przedszkola, jakie zostanie zaproponowane

• zgłoszenia na warsztaty przyjmować będzie  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

• zaświadczenia o uczestnictwie wystawiać będzie MCDNODN w Krakowie. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia na koniec zajęć.

Tematy warsztatów są odpowiedzią na zapotrzebowanie.  Problematyka skupiona wokół doskonalenia społecznych kompetencji nauczyciela. Nauczyciele mogą uczestniczyć we wszystkich formach, lub wybranych przez całą kadrę danego przedszkola.

 

 

więcej informacji, TEMATY SPOTKAŃ, TERMINY

pobierz plik word -»

 

CO NOWEGO W ZASADACH ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU?

 

Jolanta Bień

pedagog specjalny – socjoterapeuta

 

Konferencja metodyczna dla dyrektorów przedszkoli

Kraków, 06 kwietnia 2018 r.

 

CEL ZMIAN:

1. Włączenie dzieci z różnymi potrzebami rozwojowymi do grupy rówieśniczej;

2. Pomoc dzieciom z SPE w funkcjonowaniu w przedszkolu;

3. Wszechstronne wsparcie dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

 

ZMIANY WPROWADZONO W ROZPORZĄDZENIACH:

1. W sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Poz. 1591).

2. W sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.

U. Poz. 1578).

3. W sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach

psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Poz. 1743).

4. W sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego

nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Poz. 1616).

 

 

 

więcej informacji pobierz plik w pdf -»

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

dla dzieci w wieku przedszkolnym

© 2012-2018 Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym