Wspomaganie przedszkoli –  proponowane formy realizacji w roku 2018

 

1. Warsztaty dla całej kadry pedagogicznej

 

możliwość realizacji na terenie przedszkola. Warunkiem jest  przekazanie informacji do SPPP, dogodne miejsce, rzutnik, laptop.

• możliwość uczestnictwa w wybranej formie na terenie przedszkola, jakie zostanie zaproponowane

• zgłoszenia na warsztaty przyjmować będzie  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

• zaświadczenia o uczestnictwie wystawiać będzie MCDNODN w Krakowie. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia na koniec zajęć.

Tematy warsztatów są odpowiedzią na zapotrzebowanie.  Problematyka skupiona wokół doskonalenia społecznych kompetencji nauczyciela. Nauczyciele mogą uczestniczyć we wszystkich formach, lub wybranych przez całą kadrę danego przedszkola.

 

 

więcej informacji, TEMATY SPOTKAŃ, TERMINY

pobierz plik word -»

 

CO NOWEGO W ZASADACH ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU?

 

Jolanta Bień

pedagog specjalny – socjoterapeuta

 

Konferencja metodyczna dla dyrektorów przedszkoli

Kraków, 06 kwietnia 2018 r.

 

CEL ZMIAN:

1. Włączenie dzieci z różnymi potrzebami rozwojowymi do grupy rówieśniczej;

2. Pomoc dzieciom z SPE w funkcjonowaniu w przedszkolu;

3. Wszechstronne wsparcie dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

 

ZMIANY WPROWADZONO W ROZPORZĄDZENIACH:

1. W sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Poz. 1591).

2. W sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.

U. Poz. 1578).

3. W sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach

psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Poz. 1743).

4. W sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego

nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Poz. 1616).

 

 

 

więcej informacji pobierz plik w pdf -»

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

dla dzieci w wieku przedszkolnym

© 2012-2018 Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym