Do poczytania|

Szkoła obok rodziny stanowi środowisko mające istotny wpływ na podejmowanie decyzji edukacyjnych uczniów. Pamiętając o tym, a także o Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 2019 roku, które określa realizację doradztwa zawodowego na wszystkich szczeblach edukacji zaczynając od przedszkola. Zatem zgodnie z prawem oświatowym każdy nauczyciel i wychowawca ma obowiązek realizować treści programowe z doradztwa zawodowego.
W związku z tym orientacja zawodowa wśród najmłodszych, a następnie doradztwo zawodowe w klasach starszych jest stałym elementem naszej pracy.

Głównym celem działań w obrębie doradztwa realizowanych w szkole jest przygotowanie uczniów do refleksyjnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Chcemy dobrze przygotować ucznia do podejmowania dobrych decyzji min. tych edukacyjnych, tak, by uczeń znał swoje predyspozycje, dokonywał samooceny, znał swoją wartość, miał plany. Był szczęśliwy. Żeby uzyskać ten cel, organizujemy szereg aktywności lekcyjnych, które dają uczniom siłę, by radzić sobie z trudnościami (one będą pojawiać się w życiu każdego z nas). Lekcje, których realizacja:

– rozwija u uczniów wiedzę na temat własnych zasobów i ograniczeń np. warsztaty tematyczne, wycieczki

– rozwija umiejętności wyszukiwania informacji np. podczas przygotowania odwróconej lekcji pt. Mieszko I i Chrzest Polski

– rozwija kompetencje miękkie, które są szalenie ważne: takie jak praca zespołowa, planowanie, ustalanie priorytetów, zarządzanie zadaniami w czasie

– rozwija umiejętności uczenia się np. lekcje w kole, lekcje na boisku szkolnym lub w parku przy szkole

– kształtuje postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej np. realizacja projektu lub innowacji

– pobudza i rozwija zainteresowania i uzdolnienia- jak np. udział w konkursach naukowych, artystycznych czy sportowych

Nauczyciele pamiętają również o tym, iż szkoła to miejsce, w którym tworzą się relacje rówieśnicze dlatego szkoła powinna być naturalną przestrzenią do nauki kompetencji społecznych i zdolności interpersonalnych.

Uczeń, który zna siebie, będzie podejmował dobre decyzje na dalszą ścieżkę kształcenia. Taki uczeń jest mniej zestresowany i spokojniej rozpoczyna kolejny etap edukacji. Uczeń, który zna siebie, lepiej funkcjonuje w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, a następnie na rynku pracy. Oczywiście, nie zapominamy o tym, iż ogromnie ważną rolę pełni również najbliższa rodzina dziecka. Rodzice, dziadkowie i ich codzienne wsparcie.

Wartościowe lekcje, dodające uczniowi skrzydeł to ciekawe lekcje. To różnorodne lekcje. Każdy Nauczyciel może pokazywać praktyczne zastosowanie  przekazywanej wiedzy i ćwiczonych umiejętności w kontekście przyszłej ścieżki zawodowej uczniów. Np. Na lekcjach historii prowadzimy:

  • Rozmowę z uczniami – przyczyna i skutek np. wyjaśnij jakie były przyczyny utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych, jakie przyniosło to skutki
  • Wskaż– wskaż różnice sprawowania władzy Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki
  • Wytłumacz, opisz, przedstaw
  • Praca w grupach – wyznaczenie zadań dla każdego ucznia wedle osobistych preferencji np. Zmiany gospodarcze w Polsce w latach 90tych. Jedna grupa pozytywne skutki, druga grupa negatywne skutki.
  • Prezentacja na forum grupy
  • Słoiki pełne sukcesów (poznanie siebie, docenienie siebie), kalendarz (orientacja w czasie, planowanie)
  • Ciekawostki historyczne
  • Na co zwrócić uwagę

Opracowała: Katarzyna Dziurdzia, doradca zawodowy SPPP KOK

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content