Zespół orzekający

laptop-3196481_640

.

Skład zespołu orzekającego:

 • dyrektor SPPP – przewodniczący Zespołu
 • psycholog
 • pedagog
 • lekarz
 • inny specjalista – w razie konieczności


Zespół rozpatruje wnioski dotyczące:

 • wydania orzeczenia w sprawie kształcenia specjalnego
 • wydania orzeczenia w sprawie indywidualnego nauczania

dla uczniów pozostających pod opieką poradni, w szczególności z klas 7 i 8 szkół podstawowych

Procedura składania wniosków

.

 1. Wniosek o wydanie orzeczenie składa się do zespołu w postaci papierowej lub elektronicznej
 2. Wniosek w postaci elektronicznej składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570. Do wniosku wnioskodawca dołącza elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa poniżej, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e PUAP. Na żądanie przewodniczącego zespołu wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów
 3. Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny mogą załatwić wytypowana sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce. Elektroniczna Skrzynka Podawcza została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl
 4. Wypełnienie wniosku za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl
 5. Dokumentacja powinna być złożona najpóźniej na tydzień przed terminem posiedzenia zespołu.
 6. Dokumentacja jest składana na wzorach formularzy dostępnych w sekretariacie SPPP lub w zakładce „druki do pobrania” na stronie internetowej Poradni: wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 7. Poza wyżej wymienionymi formularzami dokumentacja powinna zawierać: opinię psychologiczną, opinię logopedyczną, opinię pedagogiczną ( w zależności od potrzeb), opinię nauczycieli o uczniu, inne zaświadczenia istotne dla rozpoznania danej jednostki (np. orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności).
 8. Wniosek uważa się za złożony i przyjęty przez poradnię w momencie dostarczenia kompletnej, niezbędnej i wymaganej dokumentacji.
 9. Składając wniosek, wnioskodawca jest zawiadamiany o terminie posiedzenia zespołu, na którym sprawa zostanie rozpatrzona. Wnioskodawcy przysługuje prawo wzięcia udziału posiedzeniu zespołu.

Współczesne poradnictwo

.

Otwierając się na specyfikę problemów uczniów i ich rodzin, służy swoją ofertą, szanując podmiotowość każdego klienta. Uczeń jest podmiotem, jego problem postrzegany jest w kontekście środowiska w którym żyje, i które także jest traktowane podmiotowo.

Ze względu na charakter działalności naszej poradni, a w szczególności konieczność zapewnienia uczniom wsparcia w wyborze indywidualnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości oraz satysfakcjonującej ścieżki edukacyjno-zawodowej, niezbędne jest również zwrócenie uwagi na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zadaniem zespołu orzekającego będzie zatem skoncentrowanie się na uczniach z klas 7 i 8, którzy dokonują wyboru szkoły i dbałość o zapewnienie im adekwatnego wsparcia w postaci orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Akty prawne regulujące pracę Zespołu Orzekającego

.

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  (Dz. U. poz. 1652) link -»

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
  (Dz . U. poz. 1647) link -»

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
  (Dz . U. poz. 1643) link -»

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  (Dz. U. poz. 1635) link -»

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
  (Dz. U. poz. 1616) link -»

Druki do pobrania

.

  Close Search Window
  Skip to content