Zespół orzekający

Skład zespołu orzekającego:

  • dyrektor SPPP – przewodniczący Zespołu
  • psycholog
  • pedagog
  • lekarz
  • inny specjalista – w razie konieczności

Zespół rozpatruje wnioski dotyczące:

  • wydania orzeczenia w sprawie kształcenia specjalnego
  • wydania orzeczenia w sprawie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
  • wydania orzeczenia w sprawie indywidualnego nauczania w szkole
  • wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka

Procedura składania wniosków

1. Wniosek o wydanie orzeczenie lub opinii składa się do zespołu w postaci papierowej lub elektronicznej

2. Wniosek w postaci elektronicznej składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570. Do wniosku wnioskodawca dołącza elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa poniżej, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e PUAP. Na żądanie przewodniczącego zespołu wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów

3. Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny mogą załatwić wytypowana sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce. Elektroniczna Skrzynka Podawcza została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl

4. Wypełnienie wniosku za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl

5. Dokumentacja powinna być złożona najpóźniej na tydzień przed terminem posiedzenia zespołu.

6. Dokumentacja jest składana na wzorach formularzy dostępnych w sekretariacie SPPP lub w zakładce „druki do pobrania” na stronie internetowej Poradni:

a) wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.

7. Poza wyżej wymienionymi formularzami dokumentacja powinna zawierać: opinię psychologiczną, opinię logopedyczną, opinię pedagogiczną ( w zależności od potrzeb), opinię nauczycieli przedszkola lub żłobka (jeśli dziecko uczęszcza do placówki), inne zaświadczenia istotne dla rozpoznania danej jednostki (np. orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności).

8. Wniosek uważa się za złożony i przyjęty przez poradnię w momencie dostarczenia kompletnej, niezbędnej i wymaganej dokumentacji.

9. Składając wniosek, wnioskodawca jest zawiadamiany o terminie posiedzenia zespołu, na którym sprawa zostanie rozpatrzona. Wnioskodawcy przysługuje prawo wzięcia udziału posiedzeniu zespołu.

Współczesne poradnictwo

Otwierając się na specyfikę problemów dzieci i ich rodzin, służy swoją ofertą, szanując podmiotowość każdego klienta. Dziecko jest podmiotem, jego problem postrzegany jest w kontekście środowiska w którym żyje, i które także jest traktowane podmiotowo.

Współpraca z osobami wychowującymi dziecko odbywa się w ramach indywidualnych oddziaływań oraz Programu Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny, realizowanego jako cykl szkoleń dla rodziców i nauczycieli. Ponadto w ofercie wspierającej dziecko znajdują się: terapia rodziny, mediacje rodzinne, indywidualne konsultacje dla rodziców i wychowawców, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Efekty takiego stylu pracy są widoczne w postaci autentycznej współpracy specjalistów z nauczycielami i rodzicami, przejawiającej się wzajemnym zaufaniem i wspólnym rozwiązywaniem problemów wychowawczych.

Akty prawne regulujące pracę Zespołu Orzekającego

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

(Dz. U. poz. 1652) link -»

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

(Dz . U. poz. 1647) link -»

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

(Dz . U. poz. 1643) link -»

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

(Dz. U. poz. 1635) link -»

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

(Dz. U. poz. 1616) link -»