Specjalistyczna

eleanor-mx-ukEhDpHo-unsplash

.

Oznacza udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w określonych zakresach: od urodzenia do momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej a także dzieciom i młodzieży w zakresie preorientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego.

 

Poza typową działalnością poradnictwa, do której należy między innymi diagnoza poziomu rozwoju dziecka czy diagnoza dojrzałości szkolnej, nasza poradnia realizuje również zadania specjalistyczne. Udzielamy pomocy w przypadkach zaburzeń rozwoju, a szczególnie specyficznych zaburzeń językowych, opóźnionego rozwoju mowy, jąkania, zachowań trudnych, lęku społecznego, moczenia, przemocy w rodzinie, kryzysów rozwodowych.

 

Kadrę poradni stanowi zespół profesjonalistów o dodatkowych specjalistycznych kompetencjach. Są wśród nas, między innymi: neurologopedzi , terapeuci integracji sensorycznej, konsultanci rodzinni, psychoterapeuci, realizatorzy „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, oligofrenopedagodzy, mediatorzy, glottodydaktycy, a także osoby specjalizujące się w terapii konkretnych zaburzeń, na przykład moczenia, jąkania, mutyzmu wczesnodziecięcego.

 

Ponadto od kwietnia 2021 roku, przygotowując się do zmiany nazwy zatrudniliśmy doradcę zawodowego.

Specyfika oferty Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. "Krakowski Ośrodek Kariery" (do 31 sierpnia 2021 r. Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym)

.

która wyróżnia ją od innych poradni – to realizacja wielu zadań w placówkach (przedszkolach oraz żłobkach), a więc w naturalnym środowisku dziecka, gdzie można dokonać obserwacji jego funkcjonowania, a zarazem bezpośrednio korygować niektóre nieprawidłowości, w ścisłej i bezpośredniej współpracy z nauczycielami placówki. Ten model realizowany był od początku istnienia poradni.

Obecnie, ze względu na rosnące potrzeby indywidualnych klientów, proporcje zadań realizowanych w terenie i w siedzibie uległy zrównoważeniu.

System udzielania pomocy opracowany w naszej poradni opiera się na następujących elementach:

  • bliskiej współpracy specjalistów z nauczycielami przedszkoli nastawionej na rozwiązywanie indywidualnych problemów dziecka
  • ofercie szkoleniowej dla nauczycieli i rodziców, będącej wsparciem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i służącej nawiązywaniu współpracy ze specjalistami
  • bezpośredniej pomocy dziecku.


W każdym przypadku udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku odbywa się za zgodą jego rodziców lub opiekunów. Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne, nie wymaga skierowania.

Ponadto od września 2021 r. rozszerzyliśmy ofertę o udzielanie wsparcia krakowskim szkołom i placówkom w realizacji zagadnień w zakresie
preorientacji zawodowej i doradztwa zawodowego, w obszarze wstępnego zapoznawania dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy. Troszczymy się także o kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy dzieci wobec pracy i edukacji, a także pobudzanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci.

Współczesne poradnictwo

.

Otwierając się na specyfikę problemów dzieci i ich rodzin, Poradnia służy swoją ofertą, szanując podmiotowość każdego klienta. Dziecko jest podmiotem, jego problem postrzegany jest w kontekście środowiska w którym żyje, i które także jest traktowane podmiotowo.

Dodatkowo, z uwagi na konieczność rozbudowywania w Krakowie sieci wsparcia dzieci i młodzieży w wyborze ścieżki edukacyjnej będziemy rozbudowywać obszar doradztwa zawodowego.

Współpraca z osobami wychowującymi dziecko odbywa się w ramach indywidualnych oddziaływań oraz Programu Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny, realizowanego jako cykl szkoleń dla rodziców i nauczycieli. 
Ponadto w ofercie wspierającej procesy wychowawcze i terapeutyczne znajdują się: terapia rodziny, mediacje rodzinne, indywidualne konsultacje dla rodziców i wychowawców, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Efekty takiego stylu pracy są widoczne w postaci autentycznej współpracy specjalistów z nauczycielami i rodzicami, przejawiającej się wzajemnym zaufaniem i wspólnym rozwiązywaniem problemów wychowawczych. 

Specjaliści naszej poradni przyjmują dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły edukacji szkolnej oraz dzieci i młodzież, które wymagają udzielania pomocy doradczej w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

.

…i są wychowywane w warunkach domowych, żłobkach i przedszkolach. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana małemu dziecku, oprócz bezpośrednich oddziaływań, wymaga pracy z jego środowiskiem. Dziecko jest pacjentem poradni tylko przy uwzględnieniu szerszego kontekstu rozwojowego. Dlatego też o skuteczności oddziaływań poradni można mówić wówczas, gdy specjalista (psycholog, pedagog, logopeda, lekarz) dociera do tych, którzy są osobami dla dziecka znaczącymi i poprzez współpracę z nimi może dziecku pomagać.

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest działaniem o charakterze aksjologicznym. Uwzględnia istnienie różnorodnych dylematów, wymaga określonych postaw etycznych i ciągłego doskonalenia profesjonalistów.

Przedstawione zasady stanowią credo systemu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej małemu dziecku, jego rodzinie, przedszkolnym nauczycielom i wychowawcom.

Close Search Window
Skip to content