Relacje|

Jolanta Bień
pedagog specjalny – socjoterapeuta

Konferencja metodyczna dla dyrektorów przedszkoli
Kraków, 06 kwietnia 2018 r.

CEL ZMIAN:

  1. Włączenie dzieci z różnymi potrzebami rozwojowymi do grupy rówieśniczej;
  2. Pomoc dzieciom z SPE w funkcjonowaniu w przedszkolu;
  3. Wszechstronne wsparcie dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

ZMIANY WPROWADZONO W ROZPORZĄDZENIACH:

  1. W sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Poz. 1591).
  2. W sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. Poz. 1578).
  3. W sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Poz. 1743).
  4. W sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Poz. 1616).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content