Aktualności|

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE FUNKCJE WZROKOWE

opracowane przez Panią Małgorzatę Sypkę

 • Ćwiczenia spostrzegania na materiale konkretnym
  1. Rozpoznawanie treści obrazków ukazywanych:
   • w dowolnym czasie,
   • w krótkich ekspozycjach (zapamiętanie jak największej ilości przedmiotów znajdujących się na obrazku i wyliczeniu ich zaraz po przerwie).
  2. Dobieranie jednakowych obrazków:
   • swobodne dobieranie par (wg różnych kryteriów),
   • segregowanie obrazków na podstawie właściwości ich nazw,
   • dobieranie jednakowych obrazków eksponowanych w skróconym czasie, np. gra Memo.
  3. Segregowanie obrazków w grupy tematyczne:
   • wyszukiwanie różnic między obrazkami,
   • segregowanie obrazków podobnych tematycznie,
   • wyszukiwanie ukrytych szczegółów, różnic na obrazku.
  4. Układanie obrazków po lewej i prawej stronie:
   • rozpoznawanie obrazków, których położenie zostało słownie określone,
   • określenie położenia obrazka,
   • dobieranie części do całości,
   • układanie obrazków z części (wg wzoru, bez wzoru, w oparciu o zapamiętany wzór).
  5. Uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach, obrazkach.
  6. Odtwarzanie z pamięci eksponowanych przedmiotów i wskazanie po krótkiej przerwie miejsca, na którym leżały.
 • Ćwiczenia spostrzegania na materiale abstrakcyjnym

Zapoznanie z podstawowymi figurami geometrycznymi:

 1. Rozpoznawanie figur płaskich: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt.
 2. Dobieranie jednakowych par figur:
  • scalanie figur z części,
  • wypełnianie konturów większych figur mniejszymi,
  • uzupełnianie niepełnych konturów figur (dorysowywanie).
 3. Dzielenie większej figury na mniejsze, następnie scalanie lub komponowanie nowych całości.
 4. Różnicowanie i układanie figur geometrycznych pod względem kształtu, wielkości, koloru, kierunku położenia.
 5. Dobieranie do konturów figur geometrycznych takich samych figur i nakładanie na wzór.
 6. Różnicowanie kształtów literopodobnych.
 7. Graficzne odtworzenie krótko eksponowanej figury.
 8. Odtworzenie prostych układanek przestrzennych wg modelu.
 9. Zapamiętanie jak największej liczby eksponowanych figur i wskazanie ich po krótkiej przerwie w śród innych figur oraz określenie miejsca ich położenia.
 10. Rozpoznawanie znaków informacyjnych dotyczących życia człowieka w środowisku (znaki drogowe, pasy dla pieszych, litery i cyfry oznaczające autobusy i tramwaje).
 • Usprawnianie analizy i syntezy, koordynacji wzrokowo – słuchowej i ruchowej poprzez czytanie i pisanie sylab, wyrazów i zdań
  1. Ćwiczenia na materiale literowym:
   • segregowanie liter,
   • różnicowanie liter o podobnych kształtach,
   • rozpoznawanie i nazywanie liter,
   • dobieranie liter wielkich i małych, drukowanych do pisanych,
   • utrwalenie kształtu liter, np.: lepienie z plasteliny, obrysowywanie szablonu,
   • wykonywanie plansz i albumów ilustrujących litery,
   • pisanie liter odpowiadających pierwszej głosce nazwy obrazka,
   • segregowanie wyrazów (takich samych, o takiej samej liczbie liter , z określoną samogłoską lub spółgłoską),
   • różnicowanie liter najczęściej mylonych (n – u, b – d, b – p).
  2. Dobieranie wyrazów tak, aby każdy następny różnił się od poprzedniego tylko jedną literą, np.: nos – kos, noc – koc
   • tworzenie wyrazów z sylab przy pomocy suwaka sylabowego,
   • tworzenie wyrazów rozpoczynających się taką samą sylabą,
   • uzupełnianie brakujących liter, sylab w wyrazach,
   • podział zdań na wyrazy (przez pocięcie i ponowne złożenie),
   • dobieranie zdań do obrazka,
   • uzupełnianie zdań obrazkami, wyrazami (w miejsce obrazka dziecko wstawia wyraz).
  3. Tworzenie tekstu z rozsypanki wyrazowej, opis ilustracji lub prezentacja własnej myśli:
   • odczytywanie napisanego tekstu, porównanie z wzorem i ewentualna poprawa,
   • układanie tekstu w oparciu o ilustrację, zapis i czytanie głośne całymi wyrazami.


ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE ZABURZONĄ SPRAWNOŚĆ MANUALNĄ

 • Techniki przestrzenne
  1. Układanie:
   • z koralików, klocków, patyczków, tasiemek, różnokolorowych materiałów i elementów (np. z liści) przedmiotów, postaci, figur, kształtów,
   • układanki i rozsypanki z obowiązującymi regułami.
  2. Zabawy konstrukcyjne.
   • Orientacja w kierunkach związana z własnym ciałem, poruszanie się w przestrzeni:
   • zapoznawanie się w trakcie zabaw z kierunkami: prosto, w prawo, w lewo,
   • różnicowanie w otoczeniu wielkości i ujmowanie stosunków w przestrzeni oraz różnicowanie ilości (duży – mały, wyższy – niższy, większy – mniejszy, węższy – szerszy),
   • ćwiczenia i zabawy ułatwiające orientację w kierunkach,
   • zabawy słuchowe, np. skąd słychać głos – tam się obrócić,
   • rzucanie do celu piłek, woreczków.
  3. Lepienie:
   • ugniatanie plasteliny i zapełnianie nią różnych powierzchni,
   • lepienie cienkich wałków i obwodzenie nimi narysowanych kształtów,
   • lepienie różnych postaci ludzi i zwierząt ze szczególnym zwróceniem uwagi na części składowe: głowę, szyję, tułów, nogi, ręce,
   • zalepianie całej powierzchni kartki,,
   • ozdabianie tekturowych talerzyków elementami z plasteliny.
  4. Wycinanie typu płaskiego i przestrzennego:
   • cięcie papieru wzdłuż narysowanej linii prostej,
   • cięcie pasków papieru jednakowej szerokości (płotki, drabinki),
   • cięcie wzdłuż linii falującej,
   • wycinanie dużych i małych kół,
   • wycinanie postaci ludzkich, zwierząt, roślin,
   • wycinanie części obrazków do składania,
   • wycinanki przestrzenne – domki, samochody,
   • wycinanki z płótna, filcu.
 • Techniki płaskie
  1. Malowanie jednocześnie obydwiema rękami:
   • zamalowywanie całej powierzchni dużego arkusza papieru,
   • malowanie palcami obu rąk równocześnie lub na przemian ruchem spokojnym, swobodnym.
  2. Malowanie palcem na całej powierzchni różnokolorowych linii poziomych i pionowych z zachowaniem kierunku od lewej do prawej.
 1. Malowanie pędzlem:
  • linii prostych, splątanych nici, kłębuszków,
  • zamalowywanie większych płaszczyzn ruchami od strony lewej do prawej i z góry na dół,
  • malowanie wzoru,
  • malowanie linii falujących poziomych i pionowych,
  • malowanie linii spiralnych,
  • malowanie kółek od najmniejszych do największych i odwrotnie,
  • malowanie linii łamanej,
  • malowanie dużych konturowych przedmiotów.
 2. Malowanie pęczkiem waty.
 3. Malowanie flamastrami.
 4. Rysowanie:
  • kredą na tablicy i dużych arkuszach papieru,
  • rysowanie wg instrukcji z zachowaniem podanych kierunków,
  • rysowanie linii zamkniętej: łączenie kropek, kresek w różne przedmioty, padającego deszczu,
  • wodzenie palcem po wzorze,
  • odtwarzanie wzoru w powietrzu, kalkowanie przez kalkę.
 5. Wydzieranie:
  • łatwych kształtów,
  • kompozycji z kolorowych pasków.
 6. Stemplowanie:
  • tworzenie różnych kompozycji: szlaczków, postaci człowieka, pojazdów, przedmiotów, domów.
 • Ćwiczenia graficzne
  • kreślenie linii poziomych, pionowych, po śladzie i samodzielnie,
  • kreślenie linii falistych, kolistych,
  • kreślenie linii zamkniętych,
  • łączenie liniami zaznaczonych punktów, obrysowywanie szablonów, kopiowanie przez kalkę techniczną,
  • tworzenie kompozycji pasowych.


ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE FUNKCJE SŁUCHOWE

 • Ćwiczenia oparte na materiale eksponowanym wzrokowo – słuchowym i na czynnościach ruchowych
  1. Odtwarzanie struktur dźwiękowych:
   • słuchowa analiza podanego rytmu i ruchowe jego odtworzenie poprzez: wyklaskiwanie, wystukiwanie ołówkiem (pałeczką na cymbałkach), układ kropek (np. °° °°°) z uwzględnieniem następstwa czasowego,
   • odgadywanie słyszanego rytmu i wyszukiwanie go w zestawie rytmów,
   • wystukiwanie rytmu wg podanego układu przestrzennego.
  2. Graficzne odtworzenie wysłuchanego rytmu za pomocą kresek i kółek.
  3. Porównywanie melodii znanych piosenek pod względem tempa, wysokości głosu, tonacji.
  4. Różnicowanie dźwięków różnych instrumentów muzycznych.
  5. Różnicowanie dźwięków opartych na mowie ludzkiej z innymi dźwiękami dochodzącymi ze świata zewnętrznego.
 • Analiza i synteza wyrazowa zdań
  1. Wyodrębnianie zdania z mowy, pojęcie zdania, wyrazu:
   • układanie zdań i rozdzielanie ich na wyrazy,
   • wyodrębnianie wyrazu ze zdania, konstruowania zdania z podanym wyrazem,
   • wyodrębnianie wyrazów ze zdań prostych i liczenie ich.
  2. Porównywanie zdań krótkich i długich:
   • liczenie wyrazów,
   • oznaczanie wyrazów kreskami i porównywanie ich liczebności w różnych zdaniach,
   • układanie zdań o podobnej liczbie wyrazów.
 • Analiza sylabowa wyrazów
  1. Pojęcie sylaby, dzielenie wyrazów na sylaby, liczenie sylab, synteza sylab:
   • podział wyrazów na sylaby,
   • określenie długości wyrazów na podstawie liczby sylab (wyrazy krótkie i długie),
   • ustalenie pozycji danej sylaby w wyrazie (na początku, w środku , na końcu),
   • wydzielanie sylab i ich wzmacnianie przedmiotowo: klaskaniem, marszem,
   • słuchowe wydzielanie i liczenie sylab w wyrazach krótszych i dłuższych,
   • tworzenie wyrazów z sylab.
  2. Określanie pozycji sylab w wyrazie.
  3. Układanie wyrazów z sylab:
   • odpoznawanie wyrazów i zdań wypowiedzianych sylabami,
   • tworzenie wyrazów zaczynających się podaną sylabą,
   • tworzenie wyrazów rozpoczynających się końcową sylabą wyrazu poprzedniego.
  4. Zmiana wyrazu przez dodanie lub odjęcie sylaby:
   • rozwiązywanie rebusów obrazkowych,
   • rysowanie bądź wskazywanie przedmiotów, których nazwy zawierają dane sylaby.
 • Analiza i synteza głoskowa wyrazów – skojarzenie głoski ze znakiem graficznym (literą)
  1. Wyodrębnienie początkowej głoski w wyrazie:
   • wskazywanie przedmiotów, których nazwy zaczynają się daną głoską,
   • grupowanie przedmiotów, których nazwy zaczynają się taką samą głoską,
   • odróżnianie danych głosek od innych.
  2. Wyodrębnianie końcowej głoski w wyrazach:
   • wybór przedmiotów, których nazwy kończą się daną głoską, np.: bat, kot, kret,
   • grupowanie rysunków, których podpisy kończą się tą samą głoską.
  3. Wyodrębnianie środkowej głoski w wyrazach.
  4. Kolejne wydzielanie głosek w wyrazach.
  5. Tworzenie nowych wyrazów przez dodanie lub odjęcie głoski:
   • dodanie początkowej głoski (as – las),
   • odjęcie początkowej głoski (Alina – lina),
   • dodanie końcowej głoski (dom – domy),
   • odjęcie końcowej głoski (koty – kot),
   • układanie łańcuszka obrazków wg głoski w nagłosie i w wygłosie: nożyczki – indyk, kosz, szynka, auto, ogórek…
 • Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu sylab i wyrazów
  1. Sylaby dwuliterowe:
   • tworzenie sylab dwuliterowych,
   • rozpoznawanie i czytanie sylab dwuliterowych,
   • tworzenie wyrazów dwusylabowych,
   • łączenie sylab otwartych ze stałą początkową sylabą (ma – mata, mama, mapa),
   • łączenie sylab ze stałą sylabą końcową (ta – wata, huta),
   • układanie napisów pod obrazkami.
  2. Sylaby trzyliterowe.
  3. Tworzenie dwusylabowych wyrazów.
  4. Analiza i synteza dźwiękowa wyrazów jednosylabowych.
  5. Czytanie i pisanie wyrazów trzy – i więcej sylabowych.
  6. Czytanie pojedynczych zdań.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content