Aktualności|

OPRACOWANIE MGR STELLA WICHER PEDAGOG-TERAPEUTA

ZALECENIA DO PRACY Z DZIECKIEM

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE FUNKCJE SŁUCHOWE

CELE:

przygotowanie do Nauki czytania,

-kształtowanie analizy i syntezy słuchowej,

-wyrabianie orientacji w otaczającym świecie,

-wyrabianie prawidłowej reakcji na umówiony sygnał,

-rozumienie mowy-bogacenie słownika biernego ,reakcja na polecenia,

-nauka fonacji głosek, sylab, wyrazów.

 1.Rozpoznawanie,porównywanie,różnicowanie dźwięków

 2.Odtwarzanie i rozpoznawanie struktur rytmicznych.

 3.Różnicowanie dźwięków różnych instrumentów muzycznych/odgadnij jaki instrument gra/

 4.Rozpoznawanie po głosie/zmienianie głosu/

 5.Ćwiczenia pamięci słuchowej-powtarzanie zdania złożonego wypowiedzianego przez nauczyciela

 6.Rozpoznawanie źródła dźwięku Np .szelest kartki

 7.Odtwarzanie prostych rytmów 2-4-elementowych przy pomocy klocków.

 8.Śpiewanie wierszyków sylabami.

 9.Naśladuj Jasia” -wypowiadanie i jednoczesne wykonywanie czynności :ska-kać ,ma-chać, ma-sze-ro-wać ,itp.

 10.Zabawy z użyciem wyliczanek sylabowych, np.: Pani Zo-Zo-Zo- Pani sia-sia-sia

11.Układanie zdań z podanymi wyrazami.

12.Rymowanie wyrazów dwusylabowych ,np. mama-rama ,rosa- kosa.

13.Wyodrębnianie pierwszej sylaby w wyrazie w oparciu przedmioty znajdujące się w Sali i w oparciu o obrazek

14.Porównywanie długości słów

15.Śledzenie dźwięków-jeżeli usłyszysz głoskę np. ”o” klaśnij w ręce.

16.Układanie zdań, liczenie wyrazów w zdaniu.

17. Porównywanie które zdanie dłuższe.

18.Liczenie sylab.

19.Porównywanie liczby sylab.

20Wagoniki sylabowe ”-tworzenie wyrazów na kończącą się sylabę wyrazu poprzedniego.

21.Wybieranie obrazków ,których nazwy zaczynają się od podanej głoski.

22.Dobieranie par obrazków, których nazwy zaczynają się taką samą głoską.

23.Wybieranie obrazków których nazwy kończą się określoną głoską.

24.Analiza i synteza słuchowa wyrazów- dzielenie na głoski.

25.Różnicowanie samogłosek i spółgłosek.

26.Układanie wyrazów z żądanymi głoskami.

27.Tworzenie wyrazów przez dodanie lub odjęcie głoski, np. -As-las ,Alinka -linka.

28.Wyodrębnianie wyrazu ze zdania: konstruowanie zdania z danym wyrazem.

29.Ustalanie pozycji danej głoski w wyrazie-co słyszysz na początku ,na końcu ,w środku-w wyrazach 3-literowych/mak, rak ,gra, Ewa/

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content